Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4453 opowiadania.

e-book w sprzedaży

https://ridero.eu/pl/books/kosmyk_1/

Zapraszam 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:08

casting

Widzisz, tu byłem jeszcze pew­ny siebie, cho­roba jeszcze nie da­wała ta­kich strasznych ob­jawów, da­wałem radę i ro­biłem co trze­ba. Przyz­wyczaili się, byłem cho­ry, ale nie zmieniało to nicze­go w naszym życiu, prawie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 21 maja 2017, 21:53

umowa

No widzisz, nie możesz be­ze mnie wyt­rzy­mać. Nudzi ci się, kocha­nie? Nie przyz­nasz się, no jas­ne. A ja tak, po­wiem to, po­wiem, że mi ciebie bra­kuje, że tęsknię, że myślę często o [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 maja 2017, 18:22

Z zapałkami dziewczynka

Nikt nie za­pytał dziew­czyn­ki czy jej zim­no i czy głodem nie przy­biera jej żołądek, liczył się tyl­ko pieniążek który do rączek trafiał.

Można doj­rzeć tyl­ko kil­ka strączek za­pałek tak łat­wo było na­malo­wać na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 maja 2017, 09:55

Nieszczęśliwe dziecko

Nie­szczęśli­we urodziło się dziec­ko. Od wielu lat zma­gało się ze złem. Po­niewierało w tym strasznym życiu. Bo oto mała dziew­czyn­ka nie wie, co jej jest. In­ni też nie wiedzą. Wy­syłają, roz­syłają do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 maja 2017, 14:13

Nasze Zwierzęta

- Choć tu­taj szyb­ko do łazienki!
- Co tam dob­re­go widzisz?
- No choć tu!
- Już biegnę!
Po czym dał kil­ka susów kierun­ku ok­na w łazience.
- Widzisz je tam na traw­ni­ku! Te dwa przy warzywniku, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 maja 2017, 14:25

Miłość

Przed użyciem za­poz­naj się z ser­cem dru­giej połówki lub skon­sultuj się z ro­zumem, gdyż każda miłość nie właści­wie wyb­ra­na zag­raża two­jemu życiu i zdrowiu. 

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 7 maja 2017, 14:58

Rozmówki Polsko Polskie

Co to jest gor­szy sort dziadku?
- To wnuczko: Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska, No­woczes­na PL i ten wyk­ształciuch , który ogląda TVN, ten sędzia, co jak tonący brzyt­wy wie­rzy wiado­mością stac­ji ra­diowych z do­mi­nującym ka­pitałem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 maja 2017, 13:47

Szara Burza – Część II

(…) Mieliśmy spot­kać się w miej­scu wyz­naczo­nym przez niego. Opi­sał je, ale ominął szczegóły w tym, że kto już tam na mnie cze­kał. (…)
Roz­glądałem się po pra­wie pus­tej Ha­li, ale nie mogłem [...] — czytaj całość

opowiadanie • 5 maja 2017, 13:02

Tani motel

Noc jest zbyt jas­na. Księżyc, rozświet­lający niebo i gwiaz­dy, które od­bi­jają się na po­wie­rzchni naszych okien, gdy wpat­ru­jesz się w przes­trzeń, bez­myślnie ob­ra­cając pus­ty kieliszek w dłoni.
Mieliśmy pójść od ki­na na seans [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 maja 2017, 15:49
Aktywność

dzisiaj, 22:07Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:59Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:51Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st 14.05.2017r.  

dzisiaj, 21:48Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:47Indygoo sko­men­to­wał tek­st Gdy za­pytasz czym Kon­wa­lii biel [...]

dzisiaj, 21:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st pomniki

dzisiaj, 21:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Byłem tam mi­lion ra­zy. Choć [...]