Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4479 opowiadania.

Bajka o tym jak Lenin uświadomił św Mikołaja

Dro­gie dzieci!
Na pew­no wiecie, kto to jest święty Mi­kołaj. Ale czy zna­cie całą prawdę skąd się wzięła ta oso­ba?
Myśli­cie, że przy­latu­je na sa­niach ciągniętych przez sześć re­niferów. Jed­nak nie jest to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 listopada 2017, 20:35

,,

Przychodzi w życiu ta­ki czas, gdy od­da­lasz się od dra­matów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z który­mi się śmiejesz. Za­pomi­nasz złe rzeczy i kon­cen­tru­jesz się na dob­rych. Kochasz ludzi, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 listopada 2017, 19:04

Upadek

Każde­go dnia ob­serwuję upa­dek człowieka wi­dywa­nego w lus­trze cienia...
Próbo­wałem dot­knąć Je­go cier­pienia...jed­nak ściana mil­cze­nia wstrzy­muje dłoń.
Muszę się przemóc w swoim ser­cu i wy­lać go­rycz,która ukorze­niła się na sa­mym Je­go dnie.Po­rażka pot­ra­fi ściągnąć i zat­rzy­mać całą swoją mocą...dla­tego wal­czę o lep­szą god­ność siebie...żałos­ny ja Człowiek. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 listopada 2017, 13:52

Ocalona

Ali­ce nie przeżyła swo­jego sta­nu, urodziła przed­wcześnie córeczkę, nie miała jed­nak szans na życie. Obie umarły pew­nej zi­mowej no­cy, mi­mo opieki Roona jej wątle ciało nie udźwignęło ciężaru jej sta­nu a nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 7 listopada 2017, 13:42

Bez tytułu

Kiedy myślę,że śnię ta­kim błogim,bez­pie­cznym snem...wyłączam wszys­tko co mnie bo­li w głowie.Mam wte­dy ta­kie nieod­parte wrażenie,że słyszę Two­je kro­ki na gan­ku i trzask ot­wiera­nego zam­ku.Ce­leb­ruję ta­kie chwilę jak myśli,które dają wyt­chnienie.Nie chcę [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 listopada 2017, 17:17

Minął rok

Two­je urodzi­ny się zbliżają, a mnie nie udało się zbliżyć
przez ten rok do Ciebie.
Po­woli tracę nadzieję, że się to jeszcze uda
Chciałabym życzyć Ci szczęścia, prawdziwego
Wszys­tko in­ne masz...
Wiem, ze to nie ja Ci je dam, ale byłabym spo­koj­niej­sza,
Gdy­bym widziała , że u Ciebie jest dobrze...
Tęsknie bardzo... 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 października 2017, 20:22

Jacek

Jak ja mam im o To­bie opo­wie­dzieć? Minęło już trochę cza­su, a jed­nak to co mnie nau­czyła Two­ja his­to­ria jest wy­ryte w ser­cu i żad­ne słowa nie wy­dają się odpowiednie. 
Jak­kolwiek chciałabym zacząć [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 25 października 2017, 18:31

Antygona

- Treść nagłówka ma brzmieć "In­te­res" i proszę ze mną nie dys­ku­tować - rzekł szef redakcji.
- Nie lu­bię jak sta­wia na swoim. Moim zda­niem po­win­niśmy zmienić wygląd ga­zety, a w dru­giej kolejności [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 października 2017, 07:48

GG-GRANATOWY GAWĘDZIARZ

Mówią o mnie gawędziarz, ale gdy­by pan był na moim miej­scu, stał po­nad 2000 lat w kałamarzu na ko­min­ku, niejedną miałby pan his­to­rię w piórze scho­waną! Oj niejedna…
Przy­wołaj­my dla przykładu [...] — czytaj całość

opowiadanie • 18 października 2017, 22:05

Słodka tajemnica

Ko­bieta weszła do swe­go mie­szka­nia. Trzęsącą ręką położyła wiązkę kluczy na sto­liku pok­ry­tym ażurową ser­wetką. Za­nim weszła, jej kot wie­dział już, że idzie. Wyczu­wał swoją pa­nią, nad­sta­wił uszu. Gdy ko­bieta ot­worzyła drzwi, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 października 2017, 17:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:21Degranulat do­dał no­wy tek­st Gdybym na­pisał o tym [...]

dzisiaj, 11:19Yankes do­dał no­wy tek­st Miłość...droga w ciągłej bu­dowie [...]

dzisiaj, 11:14Yankes sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]

dzisiaj, 11:08Raspberry do­dał no­wy tek­st Bezczynność nie jest drogą [...]

dzisiaj, 10:24rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Po os­tatniej burzy, Bo­je się, [...]

dzisiaj, 10:16Polna sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

dzisiaj, 10:15Polna sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

dzisiaj, 09:21Krio do­dał no­wy tek­st Nauka, to pla­giato­wanie na­tury.  

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2