Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4657 opowiadania.

Przez bezdroża ludzkich dusz - Kazik

Za­nim było wiado­mo czy Ka­zik, wnuk Ka­zimie­rza się urodzi, na­dano mu imię i wyb­ra­no szkołę, zawód i wyz­na­nie. Oj­ciec Ka­zika był woj­sko­wym pi­lotem. Rzad­ko by­wał w do­mu. Dla sy­na był bo­giem, jego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:17

WRÓBEL 2

Kiedy mówiła, że nie jest bo­haterką współczes­nych fe­minis­tek, to wróbel nie wyt­rzy­mał z za­cieka­wienia i przef­runął, i przy­siadł na ot­wartych drzwiach sa­mocho­du, w którym opo­wiadała mu o Ani i Syl­wku, a teraz [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 czerwca 2018, 13:53

OŚWIĘCIM

Piętnas­ty czer­wca dwa ty­siące osiem­naste­go ro­ku - piątek szes­nasta, wy­rusza­my. Og­ro­dowa to cu­dow­ne kwiaty os­tróżki, róży i nas­tur­cji, a na Mod­rze­wiowej te wspa­niale roz­kwi­tające og­romne ju­ki, zaś Wieśni­kiem płyną os­tatnie spadłe płatki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 czerwca 2018, 06:24

Jaskółka

Jaskółka mie­szkała so­bie w przyk­lasztor­nej oborze, którą pro­wadziły za­kon­ni­ce mie­szkające tam, więc szczęście tej jaskółki na tym po­legało, że mogła so­bie spo­koj­nie gniaz­do­wać w oborze klaszto­ru żeńskiego, gdzie żaden państwo­wy czy unijny [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 10:53

ZIĘBA

Pew­na górnośląska zięba miała dar przek­racza­nia swoich ga­tun­ko­wych okowów i wca­le nie uśmie­chało jej się gniaz­do­wanie i niańcze­nie po­tom­stwa, więc la­tała od skwe­ru do skwe­ru, od par­ku do par­ku, od pla­cu zabaw [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 czerwca 2018, 06:03

MAGAZYN

Ka­zał za­muro­wać drzwi do ma­gazy­nu mar­twej lub jeszcze do­gory­wającej przeszłości, a tą naj­bar­dziej palącą go i trującą ka­zał za­pako­wać na ciężarówkę i zu­tyli­zować w wielo­tysięcznym og­niu górażdżańskiej ce­men­towni. Ma­gazyn i ziemię wykupił [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 09:53

WRÓBEL

Pe­wien wróbel na Pod­beskidziu był zna­ny ze swoich za­miłowań do podróży jak i pew­ne­go swois­te­go rodza­ju wścib­stwa, a miano­wicie lu­bił podróże na swoich skrzydłach oczy­wiście po całym re­gionie, gdzie do­latując przy­cupnął - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 08:41

WYPIS Z KRONIKI BESKIDZKIEJ

Na Żywiec­czyźnie, żyje w tra­dyc­ji lu­do­wej ta­ka ka­san­dryczna prze­po­wied­nia, która ma przes­trzec złe żony głosząc - jeśli mąż twój ku­pu­je no­we bu­ty, to prze­myśl swo­je życie ko­bieto i nawróć się, bo to [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 czerwca 2018, 04:55

mikroopowiadanie sto czterdzieste szóste

Pan Axel Gol­dber , żeby nie zasnąć pod­czas mszy, zaczął in­tensyw­nie roz­ważać, co to znaczy, że mod­li się o ciała zmar­twychwsta­nie i czy raczej nie byłoby za cias­no, więc jed­nak za Ojcem [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 czerwca 2018, 14:29

mikroopowiadanie sto czterdzieste piąte

Widzisz córcia, przez całe życie umiałem zad­bać o swo­je widze­nie świata, żeby było zreali­zowa­ne , więc byłam też niezłą ku­sicielką , chciałam działałam i dos­ta­wałam, więc miałam, a jeszcze wiele da­wałam i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 czerwca 2018, 10:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:05cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

dzisiaj, 18:01cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wiersz (bez)nadziej­ny

dzisiaj, 18:00szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 17:54yestem sko­men­to­wał tek­st Dochodzę do ściany, klękam, [...]

dzisiaj, 17:49yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 17:37piórem2 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:36piórem2 do­dał no­wy tek­st Dochodzę do ściany, klękam, [...]

dzisiaj, 17:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:31piórem2 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2