Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4784 opowiadania.

WIERNOŚĆ

Było już późno. Sie­dzieli w fo­telach na bal­ko­nie i słucha­li mu­zyki ze smar­tfo­na. Tym ra­zem były to me­lodie "Sta­rego Dob­re­go Małżeństwa". Ti­mofiej Pan­kra­tycz pos­ta­nowił ten wieczór uczy­nić jeszcze bar­dziej tra­dycyj­nym i otworzył, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 maja 2019, 07:54

Przestrzenie

Krzyk był niez­nośny, był to bo­wiem krzyk do Nieba. Do tej wiel­kiej przes­trze­ni, głuchy i roz­paczli­wy. Stała na środ­ku pla­cu w po­dar­tym pa­siaku. Twarz ubłoco­na i zapłaka­na. Łzy zmie­szały się z brudem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 maja 2019, 21:17

JELONEK

Po­toki górskie rodzą się gdzieś wy­soko na zboczach gór i naj­częściej początkiem ich są podziem­ne źródła i cieki wod­ne, które drążą ziemię w zboczach tychże gór i w pew­nym mo­men­cie wy­bijają na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 maja 2019, 10:33

-44

A może jeszcze słów kil­ka, by wy­wołać z la­su wil­ka, by wy­wołać z cza­su zew na­tury, zew kul­tu­ry, że proszę, że dzięku­je, bo przep­raszam to nie, bo to słowo złe, pra­wie tak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 maja 2019, 01:32

...::Kotek wychodzący::...

Od auto­ra: trud­no w to uwie­rzyć ale opo­wiada­nie jest in­spi­rowa­ne praw­dzi­wymi wydarzeniami.

Miałem sen. Śniło mi się, że wszys­tkie kot­ki były wol­ne. Biegały so­bie po zielo­nej traw­ce, wciągały ko­cimiętkę po której wy­dawało im [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 maja 2019, 16:39

ZATWARNICA 4

Wra­cali te­raz po­woli i jeszcze raz kar­mi­li się wi­doka­mi po pra­wej i le­wej stro­nie. Jeszcze raz re­jes­tro­wali mok­radła wy­pełnione kępa­mi traw i niez­liczoną ilością kaczeńcy, z których wy­ras­tały dziesiątki wiel­kich pokręco­nych wierzb,wspaniałe [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 maja 2019, 10:23

Decyzje

Sie­dział w ga­lerii X. mężczyz­na na ław­ce. Rzu­ciło mi się w oczy to, że w jed­nej ręce trzy­mał bu­telkę szam­pa­na, na­tomiast w dru­giej kar­ton mle­ka. Dziw­ny to ob­ra­zek, niecodzien­ny. Mężczyz­na sie­dział zamyślony. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 maja 2019, 18:07

ZATWARNICA 3

Za kościołem dro­ga pro­wadzi w nieis­tniejące wios­ki, zwa­lone wie­rze świątyń, roz­bi­te dzwon­ni­ce, wy­burzo­ne młyny i cmen­tarze. Czy cmen­tarze czczo­ne po pol­sku przez tu­rystów, leśników, prze­wod­ników? Daj Boże. Zna­ki mówią, że niedźwie­dzie, więc [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 maja 2019, 08:50

ZATWARNICA 2

Nic więc nie ro­bią, poz­wa­lają się po­nieść tym chwi­lom, pro­wadzić się po­wol­nie przez spo­koj­ność, z której co chwilę wy­rywają się pod­niesione słowa zachwy­tu z ich ust, z oczu trys­kają is­kry roz­pa­lane niesamowitością [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2019, 10:54

ZATWARNICA

Po­woli budzi­li się. Po­całun­ki, pie­szczo­ty, wreszcie toale­ta, odsłonięcie zasłon w ok­nach przes­trzen­ne­go po­koju i bar­dzo dob­rze wy­posażone­go dla tu­rystów. Szczególnie też żyran­dol i kin­kiety z rogów je­leni budziły podziw za po­mysłowość. Po [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 maja 2019, 10:50
Aktywność

dzisiaj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 21:46Cropka do­dał no­wy tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

dzisiaj, 21:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 21:03AMA sko­men­to­wał tek­st Jaka była mo­ja Ma­ma? Prze­de [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 20:42angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję bez­silność Gdy wiem [...]

dzisiaj, 19:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 19:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Opierając szczęście na in­nych [...]