Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4704 opowiadania.

TRANSATLANTYK

Gdy­by to było w teat­rze, to chy­ba de­korac­ja sce­ny mu­siała by być si­nymi i zielo­nymi fa­lami Bałty­ku nasze­go kocha­nego, bo błękit­nym morzem, a tym bar­dziej la­zuro­wym, to ono nie jest, a w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 września 2018, 10:27

CZŁOWIEK, KTÓRY ZABIŁ DON KICHOTA(recenzja filmu)

An­ge­lika jest wiej­ską prostą piękną cnot­liwą dziew­czyną, która mogłaby być kochającą żoną, wspa­niałą matką, dumą rodzi­ny i przykładem uczci­wego życia dla swoich ziomków pro­win­cjo­nal­nych, ale zos­ta­je za­rażona przez wrażli­wość współczes­nością, jej rzekomymi [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 września 2018, 06:01

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte szóste

Sięgną po ko­lejną brzos­kwi­nię leżącą na tra­wie, która zachęcała złocistą żółcią z jed­ne­go bo­ku, a og­nistą czer­wienią z dru­giego i poczuł pie­cze­nie w małym pal­cu le­wej dłoni, które na­tychmiast zaczęło się nasilać, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 września 2018, 14:35

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte piąte

Da­kota weszła do po­koju w tych swoich kow­bojkach na wy­sokim bar­dzo ob­ca­sie, w tych tek­sa­sach z wy­cyze­lowa­nym wy­tar­ciem i naszy­wany­mi dziura­mi na kie­sze­niach nie do końca więc zak­ry­wający­mi poślad­ki i jeszcze w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 września 2018, 13:35

Krajanka

Ja­nek po­jechał na An­tar­ktydę i z tej podróży na pa­miątkę przy­wiózł do Pol­ski krę ...
Była to kra Janka. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 września 2018, 02:00

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte czwarte

- Zap­raszam na kawę!
- Po piętnas­tej nie ma już po­leceń służbowych. 

opowiadanie • 11 września 2018, 13:42

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte trzecie

- Wie pan co, zna­lazłem się w trud­nej sy­tuac­ji, klient mi nie zapłacił za pop­rzed­nią ro­botę, czy nie dałby mi pan zaliczki?
- Dam, ale ile?
- Proszę o 2 tysiące.
- Masz pan 4 ty­siące, tyl­ko mam po pięćset, wie pan sios­trze­niec jest księdzem i upłyn­niam mu in­ten­cje mszalne. 

opowiadanie • 11 września 2018, 10:07

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte drugie

- Nie zapłacę pa­nu za ro­botę, bo nie po­dobają mi się te płytki.
- Ale to pan zamówił te płytki?
- Tak, ale te­raz mi się nie po­dobają, więc nie zapłacę panu. 

opowiadanie • 11 września 2018, 10:04

mikroopowiadanie sto siedemdziesiąte pierwsze

- Czy­li mówisz, że ro­bisz so­bie paz­nokcie, rzęsy, włosy i co tam jeszcze.
- Robię!
- Niech so­bie jeszcze cyc­ki zro­bi i mek­sy­kańskie pośladki!
- Ażebyś wie­działa, że zrobię!
- Ale ty wiesz, że wszys­tko to nie dla ciebie?
- Jak to nie...dla mnie!
- Nie, nie kocha­na, nap­rawdę nie dla ciebie.
- Zos­ta­niesz wzięta w wie­czys­te użyt­ko­wanie, za­sie­dziana i przek­ształci cię we własność. 

opowiadanie • 10 września 2018, 19:57

mikroopowiadanie sto siedemdziesiąte

- To w ja­kim przedziale wieko­wym ma być?
- Góra 50 lat.
- A co jak będzie miał 55 - 60 lat, a będzie zdro­wy i nieużywa­ny prak­tycznie, skreślisz go? 

opowiadanie • 10 września 2018, 19:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:21piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]