Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4491 opowiadań.

Alejka

Zas­ta­nawiałem się kiedy os­tatni raz do­tykałem drzew? Trud­no jest od­grze­bać z pa­mięci rzeczy ważne a te błahe są niczym! Go­niłem za wiat­rem te­go la­ta i pos­ta­wiłem wszys­tko na zielo­nym sto­liku zdarzeń.
Dzi­siaj jednak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 20 stycznia 2018, 23:11

O sobie samym...

Czys­ta praw­da odziera z nadziei jutra
gdy dookoła po­piół gdzie złożyć głowę?
Przeszedłem długą drogę donikąd....
jeszcze raz i z pow­ro­tem
Zu­pełnie sam, zbierając chwas­ty życia
Po­tykając się o każdy kamień
kłam­stwa sta­wały się narzędziem zguby
Użyto ich [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 stycznia 2018, 12:23

Metro

Bianca
Metro
Czułam jak wy­budzam się z bar­dzo długiego snu. Było mi dob­rze, tak dob­rze, że nie chciałam ot­wierać oczu. Chciałam po­now­nie od­dać się te­mu za­padające­mu uczu­ciu i kon­ty­nuować sen, zwłaszcza że koszmar o [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 stycznia 2018, 22:57

On ona i on

By­wają ta­kie dni, kiedy człowiek ma ochotę tyl­ko na to by za­paść się jak najgłębiej w po­duszkę. Ta nie­dziela właśnie ta­ka była. Prze­budziłem się przed połud­niem, gdy złośli­wy pro­myk słońca połas­ko­tał mnie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 11 stycznia 2018, 20:17

Malezyjski zachód słońca

Viggo
Ma­lezyj­ski zachód słońca
Kiedyś kochałem No­wy Jork o tej porze ro­ku. Zi­my tu­taj by­wały mroźne, lecz zaw­sze ko­loro­we i pełne pul­sujące­go życia. Zu­pełnie jak­by mias­to wyczu­wało, jak wiel­ki­mi kro­kami zbliża się Boże Narodzenie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 15:34

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ, NIEKTÓRYCH NAWET UCZĄ CZ.2

Kiedy wyszli na Plac Szew­czy­ka, to zauważyli od ra­zu piękną choinkę i cud­nie ude­koro­waną świątecznie ulicę Sta­wową oraz ko­loro­we rek­la­my na ścianach Ga­lerii Ka­towic­kiej. Na pla­cu i uli­cach przy­ległych były tłumy ludzi, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 stycznia 2018, 10:11

21 czerwca 2018 roku.

Po­woli kończył się ten słoneczny i bar­dzo upal­ny czwar­tek. To był wspa­niały dzień, wreszcie mieli czas uczcić jej awans w pra­cy i tą wyg­raną w Jack Po­ta, zas­ta­nowić się co zro­bić z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 stycznia 2018, 07:50

Ślepiec

Te­go dnia zos­tała ot­worzo­na pi­jal­nia cze­kola­dy. Jak to zaw­sze by­wa na początku klientów było wielu. Każdy był cieka­wy no­wego miej­sca. W ogólnym zgiełku i roz­gardia­szu, tuż przed połud­niem do owe­go miej­sca wśliznął [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 14:02

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ, NIEKTÓRYCH NAWET UCZĄ

Os­tatni piątek 2017 ro­ku dział się w naj­lep­sze, a naj­lep­sza je­go część miała właśnie na­dejść, a była nią podróż do Ka­towic, do ha­li kon­certo­wej "Spo­dek" na kon­cert za­tytułowa­ny "Bet­le­jem w spod­ku", organizowany [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 stycznia 2018, 10:23

Opowieść spod rozłożystej morwy cz.9

Po pog­rze­bie wy­ruszy­liśmy la­sem wzdłuż dro­gi do Oławy, roz­ma­wiając o przy­rodzie, a zwłaszcza tu­tej­szych la­sach i dzi­kich frag­mentach, które trwają jeszcze sa­me so­bie wkoło Na­mysłowa. Słońce świeciło pięknie i przygląda­liśmy się jak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 grudnia 2017, 14:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:10carolyna sko­men­to­wał tek­st Przekleństwem nasze­go życia jest [...]

dzisiaj, 10:09carolyna sko­men­to­wał tek­st Brak mi Twoich rad Złośli­wych myśli Wy­mienianych [...]

dzisiaj, 10:09carolyna sko­men­to­wał tek­st Ciężar życia niesie się [...]

dzisiaj, 09:22Persiasty sko­men­to­wał tek­st Taka pus­ta noc a [...]

dzisiaj, 09:04fyrfle do­dał no­wy tek­st Achtung achtung ogłaszam, że [...]

dzisiaj, 08:08róż li­la sko­men­to­wał tek­st Radek i Ty się [...]

dzisiaj, 08:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

dzisiaj, 07:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]