Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4464 opowiadania.

* * *

Wtor­ko­wy po­ranek był słoneczny, ale rześki. Wiatr wiał z połud­nia, jed­nak chłód ja­ki po­wodo­wał,zde­cydo­wanie przy­pomi­nał, że to jeszcze jest zi­ma. Pan Mi­ki biegał w tą i z pow­ro­tem , zno­sem przy trawie, [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 13:24

Ludzie

Szła ulicą mias­ta K. ko­bieta. Przechodziła przez ulicę. Nie wiem cze­mu, ale zwróciła mą uwagę. Zacze­piła mnie. Za­pytała się, czy wiem może, gdzie jest uli­ca Po­niatow­skiego. Bo mówiono jej, że do­jedzie tam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 24 lutego 2017, 21:06

Dytyramb Prozą Na Cześć Kompotu Z Brzoskwiń i Borówek Amerykańskich

Doj­rzałaś już do te­go żebym Ci po­wie­dział o kom­po­cie z brzos­kwiń i borówek. Owo­ce z których się ugo­tował zacho­wały świado­mość łez i krwi, które wsiąkły w Matkę Ziemię, stąd też jest ta [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 lutego 2017, 11:15

***

Za­marzający człowiek za­marza w opuszczo­nym do­mu. Mróz zbiera ofiary. Już zaczął po­lowa­nie w lis­to­padzie zeszłego ro­ku. Te­raz jest lu­ty. Zim­no nie jest miłe, mil­szy jest upał, choć cza­sem też niez­nośny. Dmucha sobie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 18 lutego 2017, 19:22

Seven minute in B One

Zda­wało mu się, że to był piątek późne­go popłud­nia, al­bo może sam nie wie, bo prze­cież to było tak daw­no. Oni wie­dzieli jed­nak, że nie było aż tak zim­no, bo można było [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 18 lutego 2017, 14:06

Słoneczny Zachód Słońca cz. 4

A tu­taj wo­dos­pad roz­le­wa się w mi­ni je­zior­ko, które pra­wie całe jest sku­te lo­dem, ale już pod na­porem ciepła słońca krawędzie lo­du u brzegów załamują się, tworząc jak­by me­nisk wklęsły, który na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 lutego 2017, 08:43

Opowieść spod rozłożystej morwy cz.13

Za brzozą roślin­ność tak zwa­na tra­wias­ta i zielas­ta, sta­wała się co­raz gęstsza i co­raz wyższa, a i grunt sta­wał się moc­no pod­mokły. Na szczęście znałem ten las i szyb­ko po­jawiła się możliwość [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 lutego 2017, 11:07

Słoneczny Zachód Słońca cz. 3

- Zo­bacz, a te ba­zie jeszcze nie mają się na­wet za­miaru otworzyć.
- Tak, to te ko­loro­we, ale to nic - będą aku­rat piękne wte­dy, kiedy trze­ba będzie kom­po­nować wiązan­ki na nie­dzielę palmową.
 [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 lutego 2017, 08:37

LEWICOWOŚĆ DLA WSZYSTKICH ?

Dwo­je młodych ludzi szło obok siebie z po­wagą dys­ku­tując o żółtym swe­ter­ku prze­wod­niczące­go i je­go bar­dzo ru­mianej twarzy, przechodzącej właści­wie w styg­ma­tyczną czer­wo­ność. Szli aleją w jed­nym z war­szaw­skich parków i nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 lutego 2017, 07:19

Słoneczny Zachód Słońca cz. 2

Od­pro­wadzi­li wzro­kiem ptaka.
- Tak to sro­ka, cha­rak­te­rys­tyczny biały brzuch - po­wie­działa Pa­ni Inspektor.
- I ten ta­ki sko­kowy lot jak­by płynęła del­fi­nem - do­powie­dział Pan Sierżant.
- Cze­kaj, cze­kaj bo te ko­biece śla­dy gdzieś [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 lutego 2017, 09:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 22:34Naja sko­men­to­wał tek­st sierota porzu­cony przez matkę [...]

dzisiaj, 22:31Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:27Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:21Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:18Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:12Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:11Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:49Paladin sko­men­to­wał tek­st wyszłam z podzi­wu żebyś pow­stał [...]

dzisiaj, 21:33Paladin sko­men­to­wał tek­st W moim przy­pad­ku ba­danie [...]

dzisiaj, 21:28AMA sko­men­to­wał tek­st Człowiek- ku­pa nie­szczęść z [...]