Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4428 opowiadania.

Krótka opowieść o relacjach polsko - niemieckich

Fe­liks nie miał dwudzies­tu lat, kiedy wy­jechał w 1919 ro­ku do Niemiec, z te­renu dzi­siej­sze­go wo­jewództwa łódzkiego, bo pa­nowała tam nie tyl­ko bieda, ale prze­de wszys­tkim nędza we wszys­tkich pos­ta­ciach. W Niemczech [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • przedwczoraj, 15:59

* * *

Nas­tało la­to i Lost mógł w końcu dołączyć do swoich księżniczek, by ra­zem z ni­mi oku­pować włos­kie M-1 przy Via Ro­man­ti­ca.
Nie za­bierał wiel­kiego ba­gażu bo żona zaw­sze zdążyła wy­posa­zyć je­go szafe [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:28

Bajka o tym jak Lenin puścił bąka

Dro­gie dzieci. W naszej kul­turze pub­liczne puszcza­nie bąków jest czymś wstyd­li­wym i nie na miej­scu. Nie dzi­wie się te­mu, a wy, kiedy puści­cie bąka to sta­racie się to uk­ryć. W po­dob­nej sytuacji [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 12 stycznia 2017, 20:55

* * *

Lost uni­kał sta­rego przy­jaciela bał się wpaść w uza­leżnienie i dziw­ny krąg wy­padków na które nie będzie miał wpływu, po Viol­let poz­nał jeszcze Mo­nic, Li­li Blue, wszys­tkie chętne, świeże, bez ska­zy pojęte. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 stycznia 2017, 18:07

Mianownik: kto? co?

Nie in­te­reso­wała jej po­sada zastępczy­ni. Nie chciała być nig­dy tą drugą. Nie chciała czuć się jak ja­kiś ta­ni za­mien­nik. Jak ktoś, dla ko­go można ur­wać się z pra­cy, ale nie jest to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 21:53

* * *

Właści­wie Lost nie ob­chodził imienin, Des urządzała mu zaw­sze nies­podzankę, ale te­raz jej nie było.
W ten lis­to­pa­do­wy piątek Lost kończył fe­lieton do "No co­men­ts" czas go nag­lił kiedy do Lan­gus­ty" wszedł [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 20:02

Mazirah

Dzień jest po­god­ny. Światło słońca od­bi­ja się na szy­bie. Pta­ki ra­dośnie ćwier­kają za ok­nem, a mróz skrzy się w po­wiet­rzu. Załama­nia po­godo­we są co­raz bar­dziej wy­raźne. Grzmo­ty, za­miecie śnieżne i tra­wa wiecznie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 10:31

Wizyta Duszpasterska część druga.

Uja­danie psów na­ras­tało, a to znaczyło, że dwóch mi­nis­trantów kościel­ny i ksiądz zbliżali się do je­go do­mu, choć prze­cież wciąż im było bar­dzo da­leko, bo naj­pierw mu­sieli obejść całą lewą stronę ulicy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 09:11

* * *

Lost lu­bił swoją pracę, stu­den­ci by­li jak li­po­we drze­wo, łat­we i pod­dające się. Wy­korzys­ty­wał w to cały swój po­ten­cjał. Zdol­ności ora­tor­skie mógł wy­korzy­sy­wać do wo­li. Miał pełną swo­bodę w zak­re­sie swo­je­go przed­miotu, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 stycznia 2017, 15:29

* * *

Kiedy mężczyz­na zos­ta­je bez kon­tro­li odzy­wają się w nim naj­rozmait­sze wiz­je, wy­bujałe fantazjie.
Po­kusa* jest jak sta­ra przeczy­tana książka. Ale Lost nie był zwykłym mężczyzną miał poczu­cie przyz­woitości i rzeczy podłe, nik­czem­nie jego [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 stycznia 2017, 10:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:39nicola-57 sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 15:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie każde­gozłodziejachro­ni An­to­ni niektórych [...]

dzisiaj, 15:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wielka to sztu­ka roz­poznać [...]

dzisiaj, 14:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 14:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 14:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wielka to sztu­ka roz­poznać [...]

dzisiaj, 14:10motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nor­malnie pięknie wte­dy było [...]

dzisiaj, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nor­malnie pięknie wte­dy było [...]

dzisiaj, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Krótka opo­wieść o re­lac­jach [...]

dzisiaj, 13:09Whitename sko­men­to­wał tek­st nie wy­ma­gaj za wiele [...]