Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4728 opowiadania.

Kukurydza

Szu­mi ku­kurydza na wiet­rze. Całe po­le nią ob­siane. W takt mu­zyki tańczy i piękne śpiewa. Ra­duje się rośli­na. Wy­rośnie niedługo kol­ba strzelista.
A kto się cie­szy na to?

Prze­jeżdża ro­werem dziew­czy­na i szu­mem liści [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • przedwczoraj, 17:53

MIKOŁAJ

Było to 24 grud­nia 1978 ro­ku. Miałem wte­dy 10 lat. Mie­szkałem z rodziną w środ­ku la­su, bo ta­ta był drwa­lem. Przyszło połud­nie i poszliśmy z bra­tem w głąb la­su jak co roku [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 grudnia 2018, 13:08

02.12.2018r.

Słońce dzi­siaj jak lam­pion Ad­wento­wy rozświet­liło Pod­beskidzie, a gałęzie świerków, kołysa­ne sil­nym połud­niowym wiat­rem spra­wiają, że jas­ność tańczy po po­koju z cieniem w parze, w ja­kimś nieokiełzna­nym tańcu - raz jest prawie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 grudnia 2018, 10:56

...

Przychodzi ta­ki mo­ment, że za­pomi­nasz kiedy nastąpił czas zo­bojętnienia do dru­giego człowieka. Myślisz so­bie w głowie codzien­nie "chy­ba coś ze mną nie tak, coś we mnie nie działa.." , ale nag­le wszystko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 25 listopada 2018, 11:39

mikroopowiadanie dwusetne

Cza­sami myśle­li, że połącze­nie góral­ki z ha­nysem dało w su­mie ja­kiś rodzaj Pyr­landii, ale z cza­sem oka­zywało się, że ich głębia jed­nak roz­wiewała oba­wy - fakt, cza­sem w no­we, ale prze­ważnie miało to swo­je ręce i no­gi, po pros­tu chcieli dob­rze, choć bar­dzo po spe­cyficznie swojemu. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 listopada 2018, 13:16

mikroopowiadanie sto dziewięćdziediąte dziewiąte

Ksiądz diakon, zachęcając młodzieży do kapłaństwa, mówił, że do małżeństwa pot­rze­ba ko­biety i mężczyz­ny, a mi przyszło na myśl, że cza­sem pot­rze­ba kil­ku­nas­tu ko­biet, kil­kudziesięciu mężczyzn, wszys­cy na próbę nim przyjdą do siebie ob­lu­bieńcy i jeszcze są rodzi­ny nieszczęśników. 

opowiadanie • 18 listopada 2018, 11:15

mikroopowiadanie sto dziewięćdziediąte ósme

Zachęcając młodzieży męską do kapłaństwa, ksiądz diakon mówił de fac­to - ma­cie być jan­cza­rami kościoła , ma­cie poświęcić swo­je życie, jeśli trze­ba mu­sicie iść drogą przez mękę, być lisściem miota­nym na wiet­rze w ko­lej­nym "zakładzie Bo­ga z Czar­tem, o ko­lejną dziejów kartę, choć myślę, że Bóg tu nie ma nic do po­wie­dze­nia, że chodzi o ko­lej­ny roz­dział his­to­rii Watykanu. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 17 listopada 2018, 19:23

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte siódme

Wiesz, myślę, że mówiąc wier­ność w swoim ka­zaniu, ksiądz diakon, to nap­rawdę chciał prze­kazać młodym mężczyz­nom i wier­nym, że wy­bierając kapłaństwo i małżeństwo sak­ra­men­talne, mają być bez­względnie posłuszni wy­rokom przełożonych i każde­go lo­su, na­wet, gdy to w prak­ty­ce oz­nacza długot­rwałe cier­pienie psychiczne i fi­zyczne, znosze­nie ok­ru­cieństwa i do­celo­wo męczeńską śmierć. 

opowiadanie • 17 listopada 2018, 18:35

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte szóste

Kiedy mężczyz­na ko­biecie ser­ce połamie lub cho­ciaż złamie, to ko­bieta tak po­raniona lub tyl­ko zra­niona, ma pra­wo doń krzyczeć - ty cha­mie, bo kimż mężczyz­na, któren ko­bietę przes­ta­je na rękach no­sić, wiel­bić, roz­koszą i kiesą tar­mo­sić, on sam i słusznie o no­men­kla­turę cham się prosi. 

opowiadanie • 17 listopada 2018, 15:59

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte piąte

Nie mar­tw się bra­towa, zaw­sze to jed­na gęba mniej do wyżywienia. 

opowiadanie • 17 listopada 2018, 15:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej tłumaczy­my się [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kukurydza

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

wczoraj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]