Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4586 opowiadania.

mikroopowiadanie osiemdziesiąte dziewiąte

Naj­piękniej­sze, najza­baw­niej­sze, o najbłys­kotliw­szych poin­tach opo­wiada­nia pisze sa­mo życie, a więc jecha­liśmy drogą ran­gi po­wiato­wej do Zwar­do­nia, cie­szy­liśmy się sobą, wiel­ki­mi pla­cami żółtych kaczeńców w ro­wach po obu stro­nach dro­gi, gdy nagle [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 21:54

mikroopowiadanie osiemdziesiąte ósme

Córciu, równość to mit, choćby dla­tego, że jed­ni są głupi, a drudzy mądrzy, naj­le­piej wi­dać to w naszej rodzi­nie, w której to ja zmuszo­na jes­tem dys­po­nować pieniędzmi two­jej bab­ci i my nią [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 21:43

mikroopowiadnie osiemdziesiąte siódme

Córcia, po­wiem to­bie w ten sposób, mężczyz­na, który ma sto pięćdziesiąt osiem cen­ty­metrów wzros­tu, choćby i przy­jechał fak­tycznie z Ame­ryki, rzeczy­wiście był Ame­ryka­ninem, był in­forma­tykiem, miał firmę w Do­linie Krze­mowej i wielkie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 19:13

Autobus

Jeździł tra­sami długi­mi kierow­ca auto­busu. Od wielu lat jeździł on tym swym ulu­bionym auto­karem. Nie roz­sta­wał się z nim. A pro­sił on też w ba­zie, aby mu nie od­biera­no te­go lu­biane­go przez [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 22:47

mikroopowiadanie osiemdziesiąte szóste

Pan dy­rek­tor szedł z pa­nią Leną i w przejściu pos­ta­nowił prze­puścić idące z nap­rze­ciw­ka pa­nie Li­dię i Li­liannę, które jed­nak zat­rzy­mały się i obie zaczęły na w pół idiotycznie recho­tać się i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 kwietnia 2018, 19:13

mikroopowiadanie osiemdziesiąte piąte

Zieleń liści kwiatów, ścian i fi­ran spra­wia, że na­wet skrzydłok­wiat wy­daje się być dot­knięty spo­kojem , pew­nością i ma­jes­ta­tem wy­doby­wającym się z tej bar­wy, która na­daje ten spe­cyficzny spo­koj­ny i błogi kli­mat zielo­nemu po­kojo­wi. Zresztą prze­cież u fi­nału swo­jego kwit­nienia będzie on cud­nym przy­ciągającym od­cieniem ziele­ni. Te­raz jed­nak cze­ka nas wiele dni we wspólnym przygląda­niu się swoim dob­ro niosącym żywotom. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 kwietnia 2018, 19:00

mikroopowiadanie osiemdziesiate czwarte

Na pew­no te­goroczny kwiecień przej­dzie do naszej his­to­rii i trwa­le za­pisze się w kro­nikach nasze­go szczęścia tym, że na pa­rape­cie wschod­niego ok­na zielo­nego po­koju doj­rzała ra­dość, która na­ras­tała nam od wczes­ne­go przed­wiośnia i pęczniała wib­rującym w nas ocze­kiwa­niem i wreszcie wi­taj piękności, dzień dob­ry czer­wo­ności, cześć ci kwiecie kak­tu­sa, to zaszczyt mie­szkać z tobą pod jed­nym dachem i tak pięknie ra­zem istnieć. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 kwietnia 2018, 18:55

mikroopowiadanie osiemdziesiąte trzecie

Wczo­raj­szym przed­połud­niem, we wschod­niej części nasze­go og­ro­du og­rodników miłości i szczęścia, roz­kwitł, i od ra­zu niesa­mowitą wielką po­rywającą pełnią, pier­wszy nasz te­goroczny tu­lipan, w ko­lorze czer­wo­nym o oczy­wiście złotym ser­cu zap­raszającym do swo­jego wnętrza, bez­wied­nie wy­pełniającym treścią, tą na­jis­totniej­szą za­kamar­ki naszych dusz, ożywiając je pot­rzebną im ko­nie­cznie głębią, spra­wiającą, że ciała nasze są zdro­we i us­ta nasze zaw­sze ko­ronu­je ra­dos­na tiara uśmiechu. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 kwietnia 2018, 11:18

mikroopowiadanie osiemdziesiąte drugie

Tak so­bie myślałem później, nieco pod wieczór już, że że źródłem nat­chnień i pro­roczych wiz­ji, mogły być też drze­wa mag­no­lii, cze­go do­wodem może być przew­spa­niałe piękno tej naszej, w połud­niowej części naszego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 kwietnia 2018, 10:20

mikroopowiadanie osiemdziesiąte pierwsze

Zat­rze­potają rzęsa­mi, ko­kami rzucą w le­wo i w pra­wo, no i myślą, że uwiodły go sek­sa­pilem i ko­biecością, że je podzi­wia i będą nim ma­nipu­lowały, a pan dy­rek­tor w tym sa­mym cza­sie myślał o nich so­bie po cichu - aleście są tępe...skraj­nie tępe. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 kwietnia 2018, 08:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:50Moon G do­dał no­wy tek­st Jakiekolwiek Jest Twe Imię

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne [...]

dzisiaj, 00:09yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:56Logos do­dał no­wy tek­st Dobro niebios niech sprzy­ja [...]

wczoraj, 22:06Naja sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

wczoraj, 21:54fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte dziewiąte

wczoraj, 21:53Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne [...]

wczoraj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

wczoraj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]