Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4456 opowiadania.

Dialog z wydawcą czwartego wymiaru

---kiedy ci przy­jacielu i diabełki i aniołki wespół zespól po­magają men­talnie wte­dy uszy tu­li choćby na­wet i ko­musza wyuz­da­na so­lidar­ność

--a Ciebie Agat­ko wy­korzys­tały tra­dycyj­nie po [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 23 kwietnia 2017, 11:00

Teralioel

Pod pro­giem mie­szka­nia klucz chowała
cała ok­ry­ta śniegiem, niczym królo­wa w sza­cie z bieli
z uśmie­chem kwaśnym, jak gdy­by cyt­ry­ny smakowała
smu­tek, żal, sza­rość i no­ga na nogę
i brak posłuchu, i wóda wieczorem
następnie her­ba­ta z rana
jest cała
niebies­kim okiem, które Wiel­ka Nierządni­ca jej skradła
pa­miętnik, nos, kawa
gorzka czekolada 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 18:17

Dworzec zwany życiem

Ka­mienie niewys­pa­nych pe­ronów na hałaśli­wie cichych dwor­cach więcej widziały szcze­rych po­całunków niż kościel­ne mu­ry, więcej bólu i łez niż ściany szpitali.
Cza­sem bieg­nie ktoś za wol­no od­jeżdżającym wa­gonem, który – posłuszny lo­sowi – [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 kwietnia 2017, 23:09

Nocą

Wychodze z do­mu jak zaw­sze pun­kt trze­cia nad ra­nem, za­mykam za sobą drzwi okiem pat­rząc przez ra­mie czy nikt nie ma mnie za cel, przed­tem zasłaniając przed ok­nem czarną kotare.
Pełnia księżyca wiatru [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 kwietnia 2017, 00:58

* * *

- Myślisz, że na mnie czekał?
- A Ty szłaś z myślą, że go spot­kasz?
- Po os­tatniej naszej roz­mo­wie... chciałam te­go. Choć byłam speszo­na to po cza­sie dob­rze się przy nim czułam, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 kwietnia 2017, 23:07

Nadszedłeś

- Aga, pocze­kaj! Aga! Stój! Gdzie idziesz o tej godzi­nie? Aga!!
Nie obej­rzała się za siebie. Wie­działa, że nie może. Moc­niej za­cisnęła dłonie na prze­moczo­nych ba­leri­nach i przys­pie­szyła kroku.
- Aga! Przep­raszam! Pocze­kaj! – [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 kwietnia 2017, 20:25

* * *

[...]
- Przy­siądz się bliżej, nie mam już tak do­nośne­go głosu jak nieg­dyś - 
Od­rzekł poczci­wy sta­ruszek pat­rząc na mnie swoimi sta­rymi smut­ny­mi i zmęczo­nymi doświad­cze­niem życia, oczami.

- Chłop­cze, przeżyłem w swoim życiu [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 kwietnia 2017, 01:05

RGB

Pat­rzyłem jak od­ra­bia lek­cje na podłodze, śledząc kątem oka re­por­taż BBC. Co ja­kiś czas pod­su­wałem mu ka­wałek owo­cu pod nos, przysłaniając wszys­tko in­ne, drażniąc z lek­ka. Pi­sał śred­nio sta­ran­nie, łącząc krop­ki w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 31 marca 2017, 22:53

* * *

Przechadzał się po swoim ga­bine­cie, drąc na drob­ne ka­wałki pod­niszczoną kar­tkę dra­powa­nego pa­pieru. Tak zwyk­le kończą nie­chciane lis­ty, w których na­daw­cy ujaw­niają swój aro­gan­cki in­fanty­lizm, narzu­cając się każdym ko­lej­nym wy­razem. Kiedy spoglądał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 31 marca 2017, 21:30

Kanapka ze smalcem

Z czym Ci się, To­maszu, ko­jarzy bieda?
Bieda ko­jarzy mi się z ta­kim zielo­nym dy­wanem z dzieciństwa, gdzie ska­kały pchły (trzy­maliśmy zwierzęta do­mowe w do­mu). Zaw­sze ska­kały na nas i gryzły nogi.
Bieda kojarzy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 31 marca 2017, 19:12
Aktywność

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

dzisiaj, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st niezapominajki zak­witły znów będą [...]

dzisiaj, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 23:51Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 23:25Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:25Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia