Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4454 opowiadania.

''Co nagle, to po diable''

Opar­te na praw­dzi­wych wydarzeniach.
- Ma­mo! - wbiegła do do­mu Ewa.
- Słucham? - od­parła mama.
- Wychodzę za mąż!
- Słucham? od­parła ze złością
- Za Zenka!
- Nie znam Zen­ka! - od­parła z pre­ten­sją w głosie.
Mama [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 września 2017, 13:33

Zabójstwo w Ashland c.d.

Kos­tni­ca w Ashland nie wyróżniała się niczym szczególnym.Par­te­rowy bu­dynek w małym le­sie otoczo­ny bujną ziele­nią.Spo­koj­na okolica,
tyl­ko ko­mu pot­rzeb­ny ten spokój? no chy­ba, że pa­ni pa­tolog, która kończyła właśnie w sku­pieniu sek­cję zwłok [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 września 2017, 08:42

Zabójstwo w Ashland

Słońce te­go fe­ral­ne­go po­ran­ka wle­wało się ok­na­mi do domów.
Te­lefon długo i prze­rażli­wie dzwo­nił za­nim śled­czy Ma­lik wszedł do swo­jego biura.Wy­rażnie zas­pał do pra­cy, bo nig­dy się nie spóżniał.
-Ko­misa­riat po­lic­ji śled­czy Ste­wen Malik, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 7 września 2017, 10:33

Kuchenna baśń...

... pew­ne młode małżeństwo byłoby bar­dzo szczęśli­we gdy­by nie mały zgrzyt. Otóż młoda żon­ka wie­działa, że jej mąż nie zno­si ku­powa­nych pot­raw. Jeszcze za czasów narzeczeńskich uni­kał res­taurac­ji i barów. Pos­ta­nowiła więc [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 31 sierpnia 2017, 19:08

Niewidoma

Tak bar­dzo chciałam Cie mieć blis­ko , ze nie widziałam te­go, że Ty nie chcesz mieć mnie... 

opowiadanie • 30 sierpnia 2017, 21:41

Rozpad duszy

Widziała gasnące w je­go oczach szczęście. Widziała wkra­dające się ból, niedo­wie­rza­nie i roz­pacz. Sa­ma czuła je­dynie pus­tkę. Od daw­na chodziła martwa.
- Dlacze­go? - Za­pytał.
Dlacze­go... Sa­ma od daw­na za­daje so­bie to pytanie. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 19:41

* * *

Py­tasz czy na ten bal mas­ko­wy
założę ub­ra­nie z wa­zelin
czy z po­zoru
Nie mam pojęcia Szer lo­ku
ale wiem na pew­no
że w mo­men­cie kiedy będę zmuszo­na wybierać
wte­dy
so­bie wy­pożyczę
kos­tium z metafory 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 sierpnia 2017, 17:51

patykiem pisane

Szedł drogą, wzdłuż której roz­ciągał się wąski pas la­su. Kiedy zo­baczył śla­dy stóp prze­cinające za­rośla, wie­dział, że ją od­na­lazł. Od­na­lazł jej ścieżkę. Przys­tanął na chwilę, za­nim zro­bił pier­wszy krok. Wszedł po­woli na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 sierpnia 2017, 22:21

SEN

Obudziłem się. Tak mi się przy­naj­mniej wy­daje. Zna­jome wnętrze, żyran­dol na su­ficie, światło ulicznej lam­py wpa­dające do po­koju przez niedokład­nie za­ciągnięte zasłony. Tak, to mój pokój, mo­je mie­szka­nie. Na­reszcie nie śpię. Niezrozumiałe, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 00:15

Opaia

Zer­knąłem przez ok­no. Na drodze as­falt prażył się od roz­grza­nego słońca. Wi­dok prze­latujących nieda­leko stojących świerków wróbli, pogrążył mnie w prze­rażeniu. Za zakrętem widziałem bla­de światło, a za nim nie widziałem już nicze­go. To tak jak­bym odet­chnął i za­raz łap­czy­wie łapał po­wiet­rze - suche i stęchłe zag­rzałe od słońca. Nic bar­dziej myl­ne­go. Za ho­ryzon­tem był zam­glo­ny i bla­dy niebies­ki świt. 

opowiadanie • 10 sierpnia 2017, 10:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:31wdech sko­men­to­wał tek­st Tak Bóg umiłował wol­ność [...]

wczoraj, 23:27szpiek do­dał no­wy tek­st Tak Bóg umiłował wol­ność [...]

wczoraj, 23:14Salomon sko­men­to­wał tek­st Psychologia zaj­mu­je się skut­ka­mi [...]

wczoraj, 23:06Cris sko­men­to­wał tek­st ...Kolory

wczoraj, 23:04Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie ma ludzi małych, [...]

wczoraj, 23:02Salomon sko­men­to­wał tek­st Zakochać się w spoj­rze­niu [...]

wczoraj, 23:01Salomon sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie im więcej mam, [...]

wczoraj, 22:59JaiTy do­dał no­wy tek­st boję się

wczoraj, 22:57Salomon sko­men­to­wał tek­st [...] Żyć by­le jak, też [...]

wczoraj, 22:56wdech sko­men­to­wał tek­st nieboskłon